หมายเลขการจดทะเบียนจำนองที่ดินเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

หมายเลขการจดทะเบียนจำนองที่ดินเป็นข้อมูลส่วนบุคคล???

GGK (Surveyor General of Poland: GGK) เป็นหน่วยงานรัฐที่ทำหน้าที่ด้านการสำรวจข้อมูลภูมิศาสตร์ ขณะที่การเผยแพร่หมายเลขการจดทะเบียนจำนองที่ดินถูกกล่าวถึงในสื่อต่าง ๆ ของประเทศโปแลนด์ ทำให้ Polish Supervisory Authority (Polish SA) นำเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาและให้ GGK ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลดังกล่าวGGK เห็นว่าการนำหมายเลขการจดทะเบียนจำนองที่ดิน (เป็นข้อมูลตัวเลข) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ “ไม่” ถือว่าเป็นเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ข่าวเทคโนโลยี

เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลตาม GDPR (กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป) และ GGK มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการเผยแพร่ข้อมูลนั้น Polish SA พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วมีความเห็น ดังนี้

1) หมายเลขการจดทะเบียนจำนองที่ดินเป็นข้อมูลส่วนบุคคล โดยตาม GDPR “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ซึ่งสอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลปกครองแห่งเมืองวอร์ซอ (ref. II Sa/Wa 2222/20) ที่ได้เคยวินิจฉัยว่าหมายเลขการจดทะเบียนจำนองที่ดินเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเจ้าของที่ดินและข้อมูลอื่น ๆ ของเจ้าของที่ดินได้ทั้ง หมายเลขประจำตัวประชาชน ชื่อสกุล ชื่อบิดามารดา และที่ตั้งของทรัพย์สิน เป็นต้น

2) GGK ต่อสู้ว่าการเผยแพร่หมายเลขการจดทะเบียนจำนองที่ดิน ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เนื่องจากมีเว็บไซต์อื่น ๆ อีกหลายเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลลักษณะเดียวกัน

3) GGK มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวสู่สาธารณะ โดย GGK อ้างว่าตามกฎหมายเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และการทำแผนที่และกฎหมายว่าด้วยทะเบียนที่ดินและทะเบียนจำนอง

ข้อมูลทะเบียนที่ดินและทะเบียนจำนองเป็นข้อมูลสาธารณะ GGK จึงมีอำนาจตามกฎหมายในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแต่ Polish SA เห็นว่าแม้ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลสาธารณะ กฎหมายได้ให้จัดทำข้อมูลทะเบียนที่ดินและทะเบียนบ้านกลาง เพื่อทำให้สามารถดูทะเบียนบ้านและทะเบียนจำนองผ่านระบบไอซีที