การศึกษา

สอศ.เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ 689 ครูอาชีวะ

สอศ.เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ  689 ครูอาชีวะ

การศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ข้อที่ 1 บริหารงานบุคคลและวิทยฐานะ ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เร่งรัดให้ขับเคลื่อนการสร้างความก้าวหน้าและความภาคภูมิใจในอาชีพครูอาชีวศึกษา ด้านวิทยฐานะครู โดยที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2566 เห็นชอบให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นคำขอยื่นคำขอผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) จำนวน 689 ราย ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นคำขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 473 ราย และครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นคำขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 216 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนด

เลขาธิการกอศ. กล่าวต่อว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 689 ราย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการบันทึกผลการพิจารณาคุณสมบัติในระบบ DPA และจะนำเสนอ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน และด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนด เพื่อดำเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษต่อไป

อัพเดทการศึกษา มาใหม่ แนะนำเพิ่มเติม : ยอดจ่ายหนี้ กยศ. ทะลุ 3 หมื่นล้าน สูงสุดเป็นประวัติการณ์

ข่าวการศึกษา-วันนี้

ยอดจ่ายหนี้ กยศ. ทะลุ 3 หมื่นล้าน สูงสุดเป็นประวัติการณ์

หักเงินเดือนได้ผลเกินคาด ยอดจ่ายหนี้ กยศ. ทะลุ 3 หมื่นล้าน สูงสุดเป็นประวัติการณ์

กยศ. เผยผลการรับชำระหนี้ปี 2565 ยอดทะลุกว่า 3 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 20% สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ผลพวงมาจากมาตรการหักเงินเดือนผู้กู้ยืม และมาตรการชำระหนี้ปิดบัญชีลดดอกเบี้ยปรับ ร้อยละ 85

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 มีรายงานว่า นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยผลการรับชำระหนี้ประจำปี 2565 กองทุนได้รับชำระหนี้จำนวน 31,005 ล้านบาท เกินกว่าเป้าหมาย ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 20 สูงสุดในประวัติการณ์การรับชำระหนี้ของกองทุน

ข่าวการศึกษา-ล่าสุด

สำหรับสาเหตุหลักที่กองทุนมีผลการรับชำระหนี้ดีขึ้นมาก เนื่องจากเป็นปีแรกที่กองทุนได้มีการเริ่มหักเงินเดือนผู้กู้ยืม ผ่านองค์กรนายจ้างภาครัฐและเอกชน อีกทั้งเป็นผลจากมาตรการชั่วคราว จูงใจให้ผู้กู้ยืมมาชำระหนี้ปิดบัญชีโดยลดเบี้ยปรับ ร้อยละ 85 ซึ่งมีผู้กู้ยืมเข้าร่วมมาตรการมากกว่า 40,000 คน

ทั้งนี้ กองทุนจะนำเงินที่ได้รับชำระคืนมาใช้ในการสร้างโอกาสให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องกู้ยืมตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และมั่นใจว่ากองทุนมีเงินเพียงพอให้กู้ยืมโดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดิน

อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา 2566 กองทุนจะเพิ่มค่าครองชีพให้กับผู้กู้ยืมทุกระดับ เดือนละ 600 บาท อีกด้วย